IMG_9910


Preparing to spray MinWax Water Borne Oil Modified polyurethane.